دفتر اداری در برج نگار

نام: بازسازی دفتر اداری در برج نگار
آدرس: تهران، میدان ونک، برج نگار
شركت مشاور: دفتر معماری باغ ایرانی
معمار: مهسا مجیدی
تيم طراحی: انوشه احمدی، پانته آ پرهامی، مینا نبوی
تاریخ: ۱۳۹۸
مساحت: ۱۰۰۰ مترمربع
نوع: اداری، طراحی داخلی،‌ بازسازی
تاسيسات الكتريكی: اشکان سجادی
تاسيسات مكانیكی: دانیال کمیلیان
مدیر اجرايی: کامران نقی
تیم اجرا: نعیمه بیگی
نظارت: دفتر معماری باغ ایرانی
طراح سه بعدی: پیمان تاجیک، مینا نبوی
عکاس: افشین قادرپناه